:::
Lớp phụ đạo

Tân Di Dân kỹ năng học tập   〔 新住民家庭服務中心 〕

 Để nâng cao khả năng ứng dụng thông tin Tân Di Dân và con em, nhận biết quá trình hoạt động yêu đảo Ngọc Đài Loan và cách sử lý khóa học trên đường dây trực tiếp , hoan nghênh Tân Di Dân sử dụng để học tập.

https://nit.immigration.gov.tw/

[ 回最新消息 ]